Зміни до Статуту МТПЛ-УС

 • затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього;
 • обрання Голови, Заступників Голови, Членів Правління, Ревізійної та Арбітражної комісій Організації терміном на 3 роки;
 • затвердження звіту та плану роботи Правління Організації;
 • затвердження звіту Ревізійної комісії про використання коштів i майна Організації;
 • визначення основних напрямків діяльності Організації;
 • затвердження положень про  Ревізійну та Арбітражну комісії;
 • затвердженняПоложення про Правління Організації;
 • ліквідація та реорганізація Організації.

4.8. Кожний делегат, що приймає участь у Конференції, має один голос.

4.9. Рішення на Конференції приймаються простою більшістю голосів. Рiшення про реорганізацію та ліквідацію Організації приймається 2/3 голосів делегатів присутніх на Конференції.

4.10. Голова  Правління Організації здійснює загальне керівництво та забезпечує виконання статутних завдань Організації, виконує всі необхідні для  дiяльностi Організації адміністративні та організаційні функції, представляє Організацію на території України та за її межами, є розпорядником коштiв Організації на підставі рішень Конференції та Правління,  відкриває  рахунки  в установах банків, підписує фінансові документи та виконує інші функції передбачені Положенням про Правління Організації.

4.11. На період між Конференціями  керiвним  органом  Організації є Правлiння.

            До компетенцiї Правлiння вiдноситься:

 • прийняття рішення про скликання Конференції Організації, визначення порядку денного та порядку делегування на Конференцію;      
 • розробка проектузмiн i доповнень до Статуту Організації;
 • затвердження бюджету Організації;
 • призначення та звільнення Виконавчого директора;
 • господарське розпорядження коштами i майном Організації;
 • прийняття рiшень з питань дiяльностi Організації по виконанню статутних завдань;
 • прийом та виключення з Організації членів, згідно процедури передбаченої Статутом;
 • затвердження положення про Виконавчу дирекцію;
 • затвердження типового Положення про відокремлені підрозділи (Робочі групи та Відділення) Організації;
 • прийняття рішення про створення юридичних осіб (товариств, підприємств) для здійснення підприємницької діяльності;
 • виконує інші статутні функції, які викладені в Положенні про Правління Організації.

4.12. Засідання Правління відбуваються не рідше одного разу в три місяці. Голова Правління Організації повідомляє членiв Правлiння про проведення засідання не пізніше  як за 2 тижні шляхом розсилки запрошень з  повідомленням порядку денного та місця засiдання.

4.13. Засідання Правлiння вважається правомочним,  якщо  на  ньому присутні більше половини обраних членів.  Рiшення приймається, якщо його схвалили більше половини присутніх членів Правління.

4.14. Виконавча дирекція очолюється Виконавчим директором. Структура Виконавчої дирекції визначається у Положенні про Виконавчу дирекцію.

            Виконавча дирекцiя  здiйснює поточну організаційну,  господарську та фінансову діяльність, необхідну для  виконання  статутних  завдань Організації згідно з Положенням про Виконавчу дирекцію, затвердженим Правлiнням.

4.15. Контроль за розпорядженням майном та коштами, що належать Організації на праві власності, здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Конференцією і тільки їй підзвітна.  Діяльність Ревізійної комiсiї регулюється Положенням про Ревізійну комісію.

4.16. З метою вирішення спірних питань між членами Організації, між членами Організаціїта керівництвом Організаціїта/або відокремлених підрозділів, Конференція  обирає Арбiтражну комісію,  один з членів якої входить до складу Правлiння Організації. Діяльність Арбітражної комісії регулюється  Положенням про Арбітражну комісію.

 

5. Майно та кошти Організації.

 

5.1. Організація для виконання своїх цілей має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.2.Організація може мати у власності будови i споруди, устаткування, інвентар, та інше майно,  необхідне для  забезпечення статутної дiяльностi.

5.3. Кошти, які залишились після розрахунків з бюджетом відповідно до чинного законодавства використовуються для виконання статутних завдань i на утримання апарату Організації.

5.4. Організація та створені нею установи, організації  зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, ставати на облік у визначених законодавством державних органах та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 

Закрити