Зміни до Статуту МТПЛ-УС

3.4. За поданням відокремленого підрозділів або за ініціативою Правлiння Організації може бути порушено питання щодо виключення члена із Організації у разі невиконання ним  положень цього Статуту. Питання про виключення на всіх стадіях повинно розглядатися в присутності члена Організації, або уповноваженої ним особи. У разі повторної неявки без поважних причин члена, або уповноваженої ним особи на засідання відповідного органу, питання про виключення члена Організації розглядається за його відсутності.Правління Організації приймає відповідне рішення.

          Виключений має право у місячний термін подати письмову заяву до Арбітражної комісії Організації. У разі незгоди виключеного або Правління Організації з рішенням Арбітражної комісії питання про виключення розглядається Конференцією Організації. Ухвала Конференції оскарженню не підлягає. До прийняття  остаточного рішення за членом Організації зберігаються його права та обов’язки.

 3.5. Члени Організації мають право:

  • обирати i бути обраними до керівних органів Організації;
  • вільно обговорювати на зборах та засіданнях питання діяльності Організації i її керiвних органiв,  вносити пропозицiї по вдосконаленню роботи Організації;
  • звертатися до керiвних органiв Організації з приводу захисту своїх інтересів;
  • звертатися до керівних органів Організації з ініціативою про створення відокремлених підрозділів Організації.

3.6. Члени Організації зобов’язані:

  • брати участь у виконанні статутних завдань Організації;
  • виконувати доручення керiвних органів Організації;
  • вчасно сплачувати членські внески – надавати Організації безповоротну фінансову допомогу.

3.7. Члени Організації надають добровільні пожертвування для виконання статутних завдань. 

Порядок внесення членських внесків– надання безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань визначає Правлiння Організації у відповідному Положенні.

 

4. Організаційна побудова Організації.

 

4.1. Основою Організації є робочі групи (відокремлені підрозділи), в якiна добровільних засадах об'єднуються члени Організаціїза місцем роботи, навчання, проживання, та іншими ознаками. Склад робочої групи (відокремленого підрозділу)  не менше 5 осіб.

4.2 У своїй дiяльностi робоча група (відокремлений підрозділ) керується  Статутом Організації та Положенням про Робочу групу, яке розробляється з урахуванням типового положення затвердженого Правлiнням Організації.    

4.3.Робочі групи утворюютьсяза рішенням Правління Організації.Відомості про утворені робочі групи Організації подаються Правлінням Організації до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації. (п. 1,3 ст 13 Закону)

    Робочі групи можуть об'єднуватись у обласні, міські та районні відділення Організації (відокремлені підрозділи), а також Молодіжне та інші відділення Організації (далі Відділення). У своїй дiяльностi Віділення керується Статутом Організації та Положенням про Відділення, яке розробляється з урахуванням типового положення затвердженого Правлiнням Організації. Відділення утворюються за рішенням Правління Організації. Відомості про утворені Віділення Організації подаються Правлінням Організації до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

4.4. Керівними органами Організації є:

            - Конференція делегатів від відокремлених підрозділів Організації – Робочих груп та/або Відділень (далі -- Конференція);

            - Правління Організації;

            - виконавчим органом Організації є Виконавча дирекція.

4.5. Вищим керівним органом Організації є Конференція,  яка скликається один раз на три роки. Дату проведення, порядок денний Конференції, а також порядок висунення делегатів на Конференцію, визначає Правління Організації.

            Позачергову Конференцію у місячний термiн скликає голова Правління Організації:

  • за рішенням Правління Організації;
  • за ініціативою не менш, як половини відокремлених підрозділів (Робочих груп та Відділень). 

4.6. Конференція Організації є правомочною у разi присутностi не менш 2/3 обраних делегатів.

4.7. До виключної компетенції Конференції відноситься:

Закрити